INERTIA 
scienceHomesv.html
 Explorativa kliniska studier intar en nyckelposition i gränssnittet mellan upptäckt och utveckling. Relevansen och attraktionskraften ligger i att erhålla tidiga humanadata som minskar åtgång i tid och resurser längre fram.


Studierna ger möjlighet att erhålla preliminära och tidiga humandata. Det är viktigt för forskningsgruppens interna och tidiga beslutsfattande kring etableringen av en ny produkt.


Klinisk forskning är också förutsättningen för en kunskapsstyrd hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Den kliniska forskningen är länken mellan laboratoriet och patienten.


Exempel på tidiga explorativa studier är:


 1. Biomarkör-sökning

 2. Explorativ forskning

 3. Transition animal-to-man

 4. Fysiologiska metodstudier

 5. Imaging tekniker

 6. Challenge undersökningar

 7. Pilotstudier (feasibility)

 8. Livskvalitetsstudier (burden of illness)Inertia AB Clinical Science kan erbjuda operativt arbete (”hands-on”) och vetenskaplig kompetens i hela eller delar av den kliniska studieprocessen. Genomförande och rapportering utförs  i enlighet med ICH/GCP och regulatoriska krav:


 1. Planering och studiedesign

 2. Kliniska studieprotokoll

 3. Ansökan till etikprövningsnämnd

 4. Ansökan till myndighet

 5. Patientinformation/samtycke

 6. Anmälan till Biobank

 7. Anmälan i enlighet med PUL

 8. Case Record Form (CRF)

 9. Utbildning av studiepersonal (GCP)

 10. Studiemonitorering

 11. Klinisk studierapport

 12. Vetenskaplig publikationInertia AB Clinical Science samarbetar inom ett nätverk av studieledare, statistiker och farmakokinetiker.


Fas I-III kliniska studier

Inertia AB Clinical Science arbetar även med konsultverksamhet inom kliniska prövningar. Prövningscentret är placerat på Carlanderska Sjukhuset i Göteborg.

Kliniska studier